Беседка арт. 012
Беседка арт. 012

2,2м х 2,2м х 2,0м