Беседка арт. 004
Беседка арт. 004

3,0м х 3,0м х 2,0м